Krijgt het Kinderrechtenverdrag meer invloed in het bestuursrecht?

Krijgt het Kinderrechtenverdrag meer invloed in het bestuursrecht?

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag verbindt de bestuursrechter belangrijke gevolgen aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: IVRK). Opmerkelijk is dat de rechter in dat kader de kinderen betrekt in een bestuursrechtelijke beroepsprocedure. Het gaat in deze zaak over een moeder met een tweeling die in Aruba wonen. Daar blijken de beide jongens een ernstige aandoening te hebben. Die kan in Aruba niet goed behandeld worden. Reden waarom moeder met de kinderen naar Nederland verhuist in juli 2019. Vanaf september 2019 krijgt ze een uitkering op grond van de Participatiewet. De kinderen gaan vanaf die maand naar de basisschool. Ze staan enige tijd ingeschreven op een briefadres van de daklozenopvang.
In februari 2020 vraagt de moeder aan het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kinderbijslag aan. In juni van dat jaar weigert de SVB de kinderbijslag omdat de moeder vanaf het eerste kwartaal van 2020 niet woont of werkt in Nederland. Op 1 januari 2020 heeft zij geen duurzaam persoonlijke band met Nederland, omdat zij nog maar een korte periode in Nederland verblijft en uit de andere omstandigheden blijkt niet dat sprake is van een duurzame persoonlijke band met Nederland.

In beroep voert de moeder onder andere aan dat uit het IVRK volgt dat de belangen van de kinderen afgewogen dienen te worden tegen de andere belangen en dat de belangen van de kinderen daarbij voorop dienen te staan. Daarnaast dienen de kinderen ook betrokken te worden bij de besluitvorming. Ze doet ook een expliciet beroep op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de werking van het IVRK in kinderbijslagzaken op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De CRvB overweegt in die uitspraak dat uit het IVRK kan worden afgeleid dat de staten het respect voor de ontwikkeling van het kind moeten waarborgen en dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het desbetreffende kind moeten worden betrokken. Wat betreft het gewicht dat aan het belang van een kind in een concreet geval moet worden toegekend, bevat dit verdrag echter geen norm die zonder nadere uitwerking in nationale wet- en regelgeving door de rechter direct toepasbaar is. Wel dient de bestuursrechter in dit verband te toetsen of het bestuursorgaan zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van het kind en aldus bij de uitoefening van zijn bevoegdheden binnen de grenzen van het recht is gebleven. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact